Hlavním výrobním programem firmy Enelex s r.o. je výroba a dodávky kompletních systémů pro sledování kvality uhlí od analyzátorů popelnatosti a výhřevnosti– gamapopeloměrů, které jsou schopné sledovat popelnatost uhlí on-line přímo na pasovém dopravníku, přes průmyslové diskontinuální radiometrické rychloanalyzátory pro vyhodnocení popelnatosti odebraných vzorků až po vzorkovací linky pro automatický odběr a přípravu laboratorních vzorků z pasových dopravníků popř. železničních vagónů nebo nákladních automobilů.

Zabýváme návrhy, výrobou a instalacemi termovizních systémů ve zvlášť obtížných podmínkách skládek uhlí, odpadů a podobných, převážně energetických provozů.

Hlavní část instalací tvoří termovizní protipožární systémy na monitorování a vyhodnocení povrchových teplot uloženého materiálu na skládkách a protipožární systémy ve venkovních prostorech s vysokou možností vzniku požáru.

Své produkty dodáváme klientům včetně instalace, montáže a uvedení do provozu, navrhujeme také uspořádání systémů a ve spolupráci se zákazníkem zajišťujeme údržbu a servis. Pro tyto činnosti disponujeme moderně zařízenou elektronickou výrobou s veškerým měřícím, montážním a servisním vybavením.

Výrobní program

Komplexní systémy řízení kvality uhlí

Přesně specifikovaná, konstantní kvalita a výhřevnost dodávaného uhlí je velmi důležitým parametrem pro většinu procesů využívajících uhlí jako palivo nebo surovinu.

Systém řízení kvality uhlí je komplex technologických a organizačních opatření sloužících k dosažení požadované kvality uhlí pro konkrétní využití. Musí být schopný reagovat na dynamické změny parametrů uhlí tak, aby bylo možné efektivně zajistit dodržení požadavků na kvalitu.

Systémy řízení kvality je možné aplikovat ve všech fázích zpracování uhlí, tj. od řízení těžby uhlí až po bilanční kontroly zauhlování elektrárny. Zavedení systémů řízení kvality uhlí má pozitivní dopady nejen v oblasti ekonomiky ale i ekologie provozu.

Výhody systémů:

 • optimalizace využití těženého uhlí
 • snížení provozních nákladů úpravy uhlí
 • zvýšení účinnosti při spalování uhlí
 • ochrana technologie před selháním z důvodu nevhodné kvality uhlí

On-line radiometrické analyzátory kvality uhlí serie GE

Analyzátory kvality uhlí série GE3000 představují již třetí generaci on-line radiometrických analyzátorů. Při jejich vývoji byly zúročeny naše více než pětadvacetileté praktické zkušenosti a poznatky v oblasti bezkontaktního sledování kvality uhlí a zohledněny potřeby našich významných zákazníků

Analyzátory umožňují sledovat okamžitou kvalitu paliva on-line, a to přímo na dopravníkovém pásu, dokáží určit jeho výhřevnou hodnotu, popelnatost a spočítat prošlé množství za zvolený časový úsek. Použití přístroje zlepší efektivitu těžby a umožní optimalizovat spotřebu paliva, což vede k zásadním úsporám nákladů.

Funkce přístroje:

 • On-line vyhodnocení výhřevnosti (kalorické hodnoty) v MJ/kg nebo kcal/kg
 • On-line vyhodnocení popelnatosti v %
 • On-line sledování prošlého množství paliva (Výkon pasového dopravníku) v t/h
 • On-line sledování výšky vrstvy měřeného média procházející po pasovém dopravníku v mm
 • Kalibrace přístroje až na 12 rozdílných typů uhlí s možností rozšíření
 • Měření ve třech nezávislých časových registrech (okamžitá hodnota, definovaný časový úsek spínaný ručně nebo přednastavený, směnový průměr)
 • Ovládání řídící jednotky pomocí dotykového displeje, přehledné grafické a číselné zobrazení vyhodnocovaných veličin
 • LAN síťové připojení pro vzdálený dohled, sběr výsledků měření, archivaci, kontrolu a údržbu systému.
 • Ukládání výsledků přímo do SQL databáze informačního systému podniku

Automatické vzorkovače paliva

Vzorkovací zařízení s úpravou odebraného vzorku uhlí je plně automatické zařízení pro pravidelný odběr a úpravu vzorků uhlí odebíraného z dopravníkového pásu. Konstrukční uspořádání jednotlivých zařízení vzorkovače paliva, odběr vzorku a jeho úprava je plně v souladu s normami pro vzorkování tuhých paliv.

Vzorkovací zařízení pro odběr vzorků z vagónů nebo nákladních automobilů

Vzorek je odebírán pomocí pohyblivého hydraulického ramene, na jehož konci je umístěno odběrové zařízení. Unikátně je tak zajištěna možnost odběru z jakéhokoliv místa nebo hloubky pohybujících se automobilových a železničních souprav metodou ponoření rotujícího šneku, což zajišťuje maximální reprezentativnost vzorků s minimální ztrátou času.

Termovizní systémy; protipožární ochrana skládek materiálu, průmyslové a bezpečnostní použití

Termovizní systémy společnosti ENELEX jsou využívány v řadě aplikací včetně protipožární ochrany skládek materiálu a pásových dopravníků, při analýze produktů i sledování a zabezpečení provozů a technologií.

Systémy umožňují detekci pohybu, teplotních úrovní, monitorování teplotních trendů v rozlehlých venkovních prostorech nebo i pokročilé analýzy dle požadavků konkrétních aplikací.