Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava je čtvrtým nejstarším vysokým učením v České republice. Navazuje na montánní učiliště, založené na základě císařského dekretu v roce 1849 v Příbrami. V roce 1945 byla přestěhována do Ostravy a od té doby má klíčový význam pro rozvoj a restrukturalizaci severní Moravy a Slezska.

Univerzita prochází na prahu 21. století dynamickým vývojem, který zasahuje jak do vzdělávací oblasti, tak do vědy a výzkumu i do součinnosti s průmyslovou a podnikovou sférou. Současným počtem studentů, více než dvanáct tisíc v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na sedmi fakultách, se řadí na čtvrté místo mezi českými vysokými školami.

Vstup České republiky do Evropské unie byl spojen s harmonizací studijních programů v rámci evropského vzdělávacího prostoru a snahou zapojit se do evropských výzkumných programů. Univerzita realizuje změny struktury studia v souvislosti s Boloňskou deklarací a má zaveden evropský kreditní systém ECTS, který dovoluje v širokém měřítku uskutečňovat výměny studentů a pedagogů a vydává Dodatek k diplomu.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava je moderní vysokou školou technicko – ekonomického zaměření, poskytující na základě tvořivého badání vysokoškolské vzdělání v široké škále studijních programů. Zachovává však i své tradiční obory, ve kterých má v České republice monopolní postavení. Hornicko – geologická fakulta zajišťuje výuku, výzkum a vývoj v oboru Hornické inženýrství, Fakulta strojní v oboru Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin a Fakulta stavební v oboru Hornické a podzemní stavitelství. Tyto aktivity jsou zabezpečovány v úzké spolupráci s těžebními podniky, orgány státní báňské správy i výrobci báňské techniky, o čemž svědčí mimo jiné i členství univerzity ve sdružení Česká dobývací technika.